Natur

Natur

Landskap

Susendalen med sidedaler utgjør den sørøstige greina av Vefsnadalføret, og det sørøstligste bebodde området i Nordland fylke. Dalen begynner der Susna møter Unkerelva, ei mil sør for kommunesenteret i Hattfjelldal. Den strekker seg omlag fire mil innover i ly av Børgefjellet - til riksgrensa mot Sverige. Dalbunnen stiger underveis fra 250 moh. til den flater ut på vel 600 moh. i det innerste partiet.

Landskapet i Susendal preges av et romslig dalføre mellom slake grensefjell i øst og alpine fjellformasjoner i vest. Elva Susna viser seg ofte, rolig buktende mellom flate moer, med stryk og fosser, eller dundrene gjennom trange gjel. Noen av sideelvene til Susna har dannet omfattende grottesystemer i løst kalkfjell. Det største av dem er Grubblandselva ved Fjellheim. 

Dette landskapet har i tusenvis av år gitt livsgrunnlag for mennesker, først jegere og fangstfolk, og i nyere tid fast bosetting basert på tamreindrift, jordbruk og skogbruk. Rekreasjonsmulighetene gir et godt grunnlag turisme og reiseliv.

Klima og vegetasjon

Susendalen er et skogrikt område dominert av bjørkeskog oppe i liene og i fjelldalene, mens gran og furuskog preger hoveddalføret. På grunn av gunstige klimatiske- og geologiske forhold går skoggrensa høyt i Susendal, gjerne 7 - 800 moh. Næringsrike bergarter gir også grunnlag for en artsrik og frodig vegetasjon i store deler av området.

Klimaet i Susendal skiller seg vesentlig fra kystklimaet på Helgeland. Det er relativt lite nedbør, sommertemperaturen er nokså høy, og på svarteste vinteren kan kvikksølvet krype ned mot 40 minusgrader! Susendal utgjør sammen med Saltdal de områdene i Nordland som har typisk innlandsklima.

Dyre- og fugleliv

Skogen og fjellene i Susendal har et rikt og variert dyre- og fugleliv. I tillegg til de fire store rovdyra, har den sjeldne fjellreven tilhold her. Av hjortevilt er elgen dominerende, men det finnes også rådyr og kronhjort. Av rovfugl er det vanlig å se både kongeørn og havørn. Det er vanligvis bra rypebestand i de store fjellområdene. I vatn, tjern og elver er det ofte gode forekomster av både ørret og røye.